Orienteringsmøde for kommende 0. klasser
Alle interesserede er velkommen
- torsdag den 22. november 2018, kl. 16-17
 
Åbent hus arrangement for forældre og børn til Tidlig SFO
For de børn, som er tilmeldt Tidlig SFO
- tirsdag den 19. februar 2019, kl. 15-16.30
- torsdag den 21. februar 2019, kl. 15-17
 
Forældremøde Tidlig SFO
For de forældre, som har tilmeldt deres barn til Tidlig SFO
- mandag den 25. februar 2019, kl. 16-17
 
Velkommen til kommende 0. klasse for forældre og børn
For alle de børn, som er tilmeldt 0. klasse
- tirsdag den 28. maj 2019, kl. 16-17
 
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august 2019, kl. 8.00
 
 
Se Middelfart Kommunes information om Tidlig SFO klik her
 

Tidlig SFO (Mini Fritten):

Mål, rammer og indhold:

Målene for det pædagogiske arbejde i Mini Fritten tager sit afsæt i seks kompetence mål, som ligger i Folkeskoleloven for børnehaveklassen.

Det betyder, at vi arbejder med barnets udvikling og læring ud fra følgende kompetenceområder:

 • Sprog.
 • Matematisk opmærksomhed.
 • Naturfaglige fænomener.
 • Kreative og musiske udtryksformer.
 • Krop og bevægelse.
 • Engagement og fællesskab.

I arbejdet med målene i Mini Fritten, bygges der bro imellem dagtilbuddets læreplanstemaer samt pædagogiske praksis i daginstitutionsregi og barnets kommende skolegang i børnehaveklassen på Lillebæltskolen.

Der er et særligt fokus på en legende tilgang til de pædagogiske aktiviteter og aktiviteterne tager udgangspunkt i den funktionelle sammenhæng og må ikke få karakter af et løsrevet træningselement i formelle færdigheder.

Rammen for det pædagogiske arbejde.

Det daglige arbejde foregår i en vekselvirkning mellem voksenstyrede aktiviteter og den frie leg.

Der arbejdes som udgangspunkt med en fast dagsrytme, herunder:

 • En samling i starten af dagen, hvor der anvendes et piktogram som beskriver dagen m.m.
 • To samlinger yderligere i løbet af dagen frem til kl.14.00, hvor der arbejdes med kompetencemålene.
 • Imellem gruppesamlingerne er der fri leg, hvor der dagligt skal være tid til leg både ude og inde.

 Øvrige aktiviteter i løbet af de 4 måneder.

 • Ture ud af huset, herunder gåture i lokalområdet, ture til Naturcenteret, bevægelsesaktiviteter i Lillebæltshallen, temauger, yoga og mindfulness.

Vores pædagogiske praksis omkring kompetencemålene er følgende:

Sprog:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • Skrivedans, Legeøen, dialogisk læsning, rim og remser, bevægelseslege med sproget som indhold, oplæsning, klappe stavelser, besøger PLC m.m.

Matematisk opmærksomhed:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • Rundkreds ved dagens start, hvor vi finder tallene for dato, årstal, fødselsdato for det enkelte barn m.v.
 • Vi tæller forskellige genstande på gåture.
 • Vi leger med geometriske figurer i opgaveark og i bevægelseslege.
 • Vi leger og øver genstandes/ -personers placering herunder: Højre og venstre, foran og bagved osv.
 • Vi arbejder med sorteringskasser og matematikspil.

Naturfaglige fænomener:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • Daglig samling hvor vi snakker årstider, vejrfænomen den enkelte dag mv., vi er undersøgende på insekter, planter og dyr, når vi færdes i lokalområdet på gåture, herunder også når vi opholder os på skolens naturlegeplads ”Futten”.
 • Vi har en naturvejleder med, når vi er på Naturcenteret, der fortæller om områdets dyr og hvad vi finder, når vi fisker med net i søen.

Kreative og musiske udtryksformer:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • Vi bearbejder indtryk fra gåture, oplevelser på naturcenter, udflugter til ZOO og Egeskov Slot med tegninger, indsamlinger af effekter som udstilles m.v.,
 • Vi laver forskellige kreative aktiviteter, hvor vi arbejder med form, farver, fin motorikken m.v.,
 • Vi laver skrivedans, sanglege, teater og drama m.m.

Krop og bevægelse:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • Vi laver bevægelsesaktiviteter hver dag, som træner både grov og finmotorik, både som voksenorganiserede aktiviteter, fri leg på legepladsen og i SFO’ens motorikrum.
 • Vi laver yoga og mindfulness en gang om ugen med en mindre gruppe børn, hvor børnene er med på skift.
 • Vi har en cykeltemauge.
 • Vi giver børnene en introduktion til, hvordan de kan og må bruge skolens udearealer.
 • Vi snakker huskeregler for god personlig hygiejne, herunder i særdeleshed vigtigheden af en god håndhygiejne.
 • Vi arbejder med sanglege om krop og sundhed, massageleg/ historier.

Engagement og fællesskab:
Hvor vi bl.a. arbejder med flg.:

 • At det enkelte barn føler sig set og anerkendt af både voksne og kammerater.
 • Vi arbejder derfor med trivsel både generelt i dagligdagen i de spontant opståede situationer såvel som i et temaforløb i grupperne.
 • Vi støtter børnene i, at løse de opståede konflikter på en anerkendende måde, hvor arbejdet med den gensidige forståelse sætter barnets empatiske kompetencer i spil.
 • Vi organiserer et godt og trygt legemiljø, som inspirerer til leg, læring og fælles gode oplevelser i den frie leg.
 • Vi arbejder med skolens værdier og normer i forhold til rettigheder og pligter, ”den gode kammerat” og børnenes generelle trivsel.
  Børnene bliver herunder præsenteret for deres kommende venskabsklasse.
 • Børnene påskønnes i /- tilskønnes til, at fastholde sig selv i selvorganiserede aktiviteter såvel som i voksenstyrede aktiviteter.
 • Gennem yoga og mindfulness øver børnene sig i at mærke sig selv og oplever glæden ved, at finde roen i sig selv.