Orienteringsmøde for kommende 0. klasser
Alle interesserede er velkommen
- torsdag den 22. november 2018, kl. 16-17
 
Åbent hus arrangement for forældre og børn til Tidlig SFO
For de børn, som er tilmeldt Tidlig SFO
- tirsdag den 19. februar 2019, kl. 15-16.30
- torsdag den 21. februar 2019, kl. 15-17
 
Forældremøde Tidlig SFO
For de forældre, som har tilmeldt deres barn til Tidlig SFO
- mandag den 25. februar 2019, kl. 16-17
 
Velkommen til kommende 0. klasse for forældre og børn
For alle de børn, som er tilmeldt 0. klasse
- tirsdag den 28. maj 2019, kl. 16-17
 
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august 2019, kl. 8.00
 
 
Se Middelfart Kommunes information om Tidlig SFO klik her

Sammenhæng og overgang:

Vi arbejder ud fra de til enhver tid gældende retningslinjer i Middelfart Kommune.

Herunder har vi særligt fokus på følgende:

Overgang fra Børnehaven til Mini Fritten (Tidlig SFO)

Sammenhæng:

Baggrunden for vores mål, er at vi ser flere børn, der kan have det svært i opstarten. De er generte og utrygge ved alt det nye.

Mål:

Vi vil gerne opnå, at børnene fra starten er trygge ved de voksne og vi som medarbejdere har et bedre kendskab til børnene fra start. Det kan vi bl.a. få ved at have set dem i deres trygge rammer.

Tiltag:

 • De to kontaktpædagoger, som vi har i Mini Fritten besøger kommende børn i deres respektive børnehaver.
 • Børnene besøger derefter SFO’en sammen med deres børnehave. Besøget skal have en varighed, der giver mulighed for leg, madpakkespisning m.v.

Tegn:

Et tegn på at børnene er mere trygge er, at børnene tør henvende sig til os fra starten og de er glade for at komme hver dag.

Evaluering:

Det evalueres hvert år, hvordan overgangen har fungeret.

 

Overgang fra Mini Fritten til 0. klasse.

Sammenhæng:

Baggrunden for vores mål er, at vi gerne vil skabe gode rammer for børnenes trivsel og start på deres skolegang.

Mål:

Vi vil gerne gøre overgangen fra Mini Fritten til 0. klasse mere flydende, så vi hjælper børnene til, at de fortsat er trygge ved rammerne og de "nye" voksne, når de starter i 0. klasse.

Tiltag:

 • To-tre dage i forløbet med Mini Fritten, arbejder det pædagogiske personale i Mini Fritten og 0. klasse sammen omkring forskellige aktiviteter.
 • Der arrangeres besøg af kommende venskabsklasse.
 • Kontaktpædagogerne i Mini Fritten er med i opstarten af 0.klasse.

Tegn:

Et tegn på at børnene er trygge, er at de tør henvende sig til de nye voksne.

Evaluering:

Det evalueres hvert år, hvordan overgangen har fungeret.

 

Tidlig SFO (Mini Fritten):

Mål og indhold:

 • Leg skal udgøre et centralt element i det pædagogiske arbejde i Mini Fritten, med vægten lagt på legens egenværdi og læring gennem fri leg, idrætsaktiviteter, spil, forskellige værkstedsaktiviteter og udeaktiviteter.
 • Det pædagogiske arbejde skal tilstræbe, at udvikle børnenes lyst til og motivation for, at deltage i det sociale fællesskab på en åben og konstruktiv måde.
 • Det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i børnenes færdigheder, viden og erfaringer, som de allerede har tilegnet sig med henblik på, at de kan håndtere deres kommende skolegang på en hensigtsmæssig måde.

Det pædagogiske arbejde, skal udvikle barnets evne til at:

 • Modtage en kollektiv besked.
 • Modtage en instruktion fra en voksen og efterkomme den.
 • Indgå i et socialt samspil med respekt for andre og med et ansvar for egne handlinger.
 • Indgå i en struktureret sammenhæng: Herunder overholde regler om, at man i gruppesammenhæng ikke afbryder, når andre taler, rækker hånden op, hvis man vil sige noget, sidder stille på stolen og man forstyrrer ikke fællesskabet med uhensigtsmæssige handlinger.
 • Fordybe sig over længere tid.
 • Bruge sin finmotorik, - holde på en blyant, klippe med en saks etc.
 • Vinde / tabe i spil og holdlege m.v.

Handleplan:

Det daglige arbejde foregår i en vekselvirkning mellem de mere strukturerede aktiviteter og den frie leg.

Der arbejdes som udgangspunkt med en fast dagsrytme, herunder:

 • En samlingsstund, hvor der arbejdes med at modtage en kollektiv besked, række hånden op, hvis man gerne vil sige noget, lytte til de andre børn mens de taler, historiefortælling, trivselsforløb m.v.
 • Voksenstyrede aktiviteter, hvor der arbejdes med forskellige lege, idrætsaktiviteter, spil, udeaktiviteter, værkstedsaktiviteter, emneuger m.v.
 • Hop om bord, hvor arbejdes med børnene sproglige forståelse og udvikling.
 • Den frie leg, hvor der dagligt skal være tid til leg både ude og inde.

Kvalitetskriterier:

 • Det er godt, når det enkelte barn udvikler sig til at kunne indgå i et forpligtende socialt samvær med andre børn og medarbejderne i SFO’en og i skolen.
 • Det er godt, når børnene udvikler deres forskellige færdigheder, således de kan indgå i børnehaveklassens undervisning med en oplevelse af: "Jeg kan, jeg vil, og jeg tør".